جایگزینی پزشک بدون مدرک MMT

با توجه به استعلام انجام شده از  وزارت متبوع   باید برای کلیه پرسنل و مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد جایگزین انتخاب شود .ولی در خصوص مسئولین فنی با توجه به پیشنهاد یکی از مراکز موضوع با وزارت متبوع مطرح گردیدو مقرر شد با جایگزینی پزشک بدون مدرک MMT بمدت یک هفته تا یک ماه موافقت گردد.

همچنین به اطلاع می رساند مراکز جهت تعیین پزشک جانشین  می بایست ابتدافرم مخصوص (پیوست) را تکمیل نموده وبه همراه مدارک مربوطه که در ذیل فرم عنوان شده  جهت بررسی و تایید حضورا تحویل نمایند.در خصوص مرخصی سایر پرسنل نیز می بایست  پرسنل واجد شرایط کتبا به دانشگاه اعلام گردد.                            

   دانلود : janeshin.pdf           حجم فایل 68 KB