• صفحه اصلي > فرم ها > راهنمای تکمیل فرمهای سه ماهه مراکز درمان سوء مصرف مواد 
راهنمای تکمیل فرمهای سه ماهه مراکز درمان سوء مصرف مواد

لطفا هر سه ماه یکبار آمار بیماران و پرسنل را طبق فرمهای پیوست ارسال  نمایید.مبنای محاسبه هردوره فصل(بهار، تابستان، پاییزوزمستان)  می باشد و آخرین مهلت ارسال آمار مربوطه نهایتا تا پنج روز بعدازفصل می باشد .

   دانلود : shenasname.xlsx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : form_kham.xlsx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : form_1.pdf           حجم فایل 395 KB